หน้าแรก

ประกาศผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น
ครั้งที่ จังหวัด รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 ผลการสอบ ส่งใบประกาศ
Hacked By Detection Hacked By Detection Hacked By Detection Hacked By Detection
สถานะ
สถานะ
2/2554 ลำพูน 12 กุมภาพันธ์ 2554 -
สถานะ
สถานะ
3/2554 สมุทรสาคร 26 กุมภาพันธ์ 2554 27 กุม าพันธ์ 2554
สถานะ
สถานะ
4/2554 อยุธยา 5 มีนาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
5/2554 เลย 12 มีนาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
6/2554 ภูเก็ต 26 มีนาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
7/2554 ขอนแก่น 9 เมษายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
8/2554 ประจวบคีรีขันธ์ 30 เมษายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
9/2554 ระยอง 14 พฤษภาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
10/2554 นครสวรรค์ 4 มิถุนายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
11/2554 ราชบุรี 25 มิถุนายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
12/2554 พังงา 16 กรกฎาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
13/2554 สุพรรณบุรี 6 สิงหาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
14/2554 ระนอง 20 สิงหาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
15/2554 นราธิวาส 10 กันยายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
16/2554 กรุงเทพฯ 17 กันยายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
17/2554 สุรินทร์ 24 กันยายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
18/2554 ชัยภูมิ 15 ตุลาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
19/2554 สมุทรปราการ 29 ตุลาคม 2554ข้อ -
สถานะ
สถานะ
20/2554 พิษณุโลก 12 พฤศจิกายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
21/2554 ชุมพร 26 พฤศจิกายน 2554 -
สถานะ
สถานะ
22/2554 เชียงใหม่ 17 ธันวาคม 2554 -
สถานะ
สถานะ
Hacked By Detection Hacked By Detection Hacked By Detection Hacked By Detection
สถานะ
สถานะ